Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek https://shop.sportsscouting.cz/, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

4. Obsah, který na Vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu
II. Správce osobních údajů, kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
VI. Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv


II. Správce osobních údajů, kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

SportsScouting s.r.o., se sídlem Plzeň, Kardinála Berana 1157/32, PSČ 301 00, IČ 291 61 711
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27971
kontaktní e-mail: gdpr@sportsscouting.cz
webové stránky: https://shop.sportsscouting.cz/


III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů, v rámci konkrétních účelů zpracování, musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to Vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o „zvláštní kategorie údajů“, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, místo narození, pohlaví, Váš rodinný stav, občanství, typ dokladu, číslo dokladu, místo vystavení a platnost dokladu, telefonní číslo, e-mail, název firmy, IČO, DIČ, text zápisu v obchodním rejstříku, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží či služby jste si od nás koupili/sjednali, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, alternativní kontaktní osoby, bankovní účet apod.

Zvláštní kategorie osobních údajů (‘citlivé’ osobní údaje), které zpracováváme

Tyto údaje nezpracováváme.


IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám objednané zboží/produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, místo narození, pohlaví, Váš rodinný stav, občanství, typ dokladu, číslo dokladu, místo vystavení a platnost dokladu, telefonní číslo, e-mail, název firmy, IČO, DIČ, text zápisu v obchodním rejstříku, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží či služby jste si od nás koupili/sjednali, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli, alternativní kontaktní osoby, bankovní účet apod.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být plnění na základě uzavřené kupní smlouvy apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních
předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví je doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu, telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.


Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů.

Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.


V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť' a softwarových aplikací, marketingové a IT služby. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů Vašich osobních údajů, je možno získat na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).


VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo ‘být zapomenut’)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl.18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás nebo budete chtít nahlásit podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu gdpr@sportsscouting.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI.

Dovolujeme si upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.sportsscouting.cz

Tato směrnice byla přijata dne 12. 4. 2021 a nahrazuje veškeré předchozí verze.

  • Under Armour
  • NHL
  • Pit bull
  • Yakuza
  • Thor
  • CCM
  • FC Jihlava
  • Fischer
  • Baurer

Registrujte se k odběru novinek

Chci odebírat newsletter a souhlasím
se zpracováním osobních údajů.